GRATIS VERZENDING > €60,-

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor de klanten van Schwartz & von Halen

Laatste update: 02-05-2017

1.
Identiteit van de onderneming

Schwartz & von Halen

Celebesstraat 26B
9715 JG
Groningen

E-mailadres:                             info@schwartz-vonhalen.nl       

KvK-nummer:                           53840801

BTW-nummer:                        NL-851039777B01


2.   Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Schwartz & von Halen.
      De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van
      Schwartz & von Halen. Op verzoek zenden wij je een schriftelijk exemplaar toe.
2.2 Door het plaatsen van een bestelling geef je aan akkoord te gaan met de leverings- en
      betalingsvoorwaarden. Schwartz & von Halen behoudt zich het recht voor haar  
      leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
2.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of
      bedingen van derden niet door Schwartz & von Halen erkend.
2.4 Schwartz & von Halen garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en
      voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

3.   Levering
3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
3.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Schwartz & von Halen
      bestellingen tenminste binnen 5 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat  
      het bestelde product niet op voorraad is of niet meer leverbaar is), of er is om andere
      redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 10 dagen
      na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder
      ingebrekestelling te annuleren.
3.3 Aan de leveringsplicht van Schwartz & von Halen zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra
      de door Schwartz & von Halen geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij
      bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie,
      tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
3.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen
      derhalve geen rechten worden ontleend.

4.   Prijzen
4.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen
      dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
4.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk-
      en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 21% BTW.

5.   Zichttermijn / herroepingsrecht
5.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand
      (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een
      periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het
      moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de
      geleverde zaken niet aan Schwartz & von Halen heeft teruggezonden, is de koop een feit. De
      afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14
      werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Schwartz & von Halen. De afnemer
      dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel
      van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele
      verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.
      Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt,
      vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in
      de vorige zin, draagt Schwartz & von Halen er zorg voor dat binnen 10 dagen na goede ontvangst
      van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de
      afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt voor rekening van
      Schwartz & von Halen. De afnemer kan zijn producten retour sturen naar het vermelde
      antwoordnummer.

6.   Gegevensbeheer
6.1 Indien je een bestelling plaatst bij Schwartz & von Halen, dan worden je gegevens opgenomen in
      het klantenbestand van Schwartz & von Halen. Schwartz & von Halen houdt zich aan de Wet
      Persoonsregistraties en zal jouw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
6.2 Schwartz & von Halen respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg
      voor een vertrouwelijke behandeling van jouw persoonlijke gegevens.
6.3 Schwartz & von Halen maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat
      instructies om jezelf van deze lijst te verwijderen.

7.   Garantie
7.1 Schwartz & von Halen garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van
      bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst
      in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan jouw
      geleverde product.
7.2 De garantietermijn van Schwartz & von Halen is 365 dagen na de dag van levering. Schwartz &
      von Halen is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor
      elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de
      toepassing van de zaken.
7.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt
      dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens
      over te gaan tot terugzending aan Schwartz & von Halen) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk
      te melden aan Schwartz & von Halen. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen
      dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Schwartz & von Halen
      schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele
      verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.
      Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van
      gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren
      en terugzending geheel vervallen.
7.4 Indien klachten van de afnemer door Schwartz & von Halen gegrond worden bevonden, zal
      Schwartz & von Halen naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de
      afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de
      aansprakelijkheid van Schwartz & von Halen en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds
      beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van
      Schwartz & von Halen) tot het maximale in het desbetreffende geval door de
      aansprakelijkheidsverzekering van Schwartz & von Halen gedekte bedrag. Iedere
      aansprakelijkheid van Schwartz & von Halen voor enige andere vorm van schade is uitgesloten,
      waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding
      van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
7.5 Schwartz & von Halen is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk
      te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
7.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Schwartz & von Halen in gebreke
      is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft
      laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn
      blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van
      Schwartz & vøn Halen en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de
      ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft
      gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste

8.   Aanbiedingen
8.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
8.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Schwartz & von Halen zich
      het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die
      aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
8.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Schwartz & von Halen slechts nadat deze uitdrukkelijk en
      schriftelijk zijn bevestigd.
8.4 Aanbiedingen van Schwartz & von Halen gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
8.5 Schwartz & von Halen kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had
      behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing
      of verschrijving bevatte.
8.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk
     overeengekomen.

9.   Overeenkomst
9.1 Een overeenkomst tussen Schwartz & von Halen en een klant komt tot stand nadat een bestelling door Schwartz & von Halen op haalbaarheid is beoordeeld.
9.2 Schwartz & von Halen behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of
      opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending
      geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

10.   Afbeeldingen en specificaties
10.1 Alle afbeeldingen; foto's, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen,
        kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Schwartz & von Halen gelden
        slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of
        ontbinding van de overeenkomst.
 
11.    Overmacht
11.1  Schwartz & von Halen is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet
        kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
11.2  Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in
        redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze
        toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail
        verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie,
        vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer,
        nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Schwartz & von Halen alsmede van
        hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden
        uitdrukkelijk als overmacht.
11.3  Schwartz & von Halen behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar
        verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
        ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat
        uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Schwartz & von Halen gehouden enige boete of
        schadevergoeding te betalen.
11.4 Indien Schwartz & von Halen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar
        verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij
        gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer
        gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter
        niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

12.   Aansprakelijkheid
12.1 Schwartz & von Halen is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere
       objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de
       aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

13.  Eigendomsvoorbehoud
13.1 Eigendom van alle door Schwartz & von Halen aan de afnemer verkochte en geleverde zaken
       blijft bij Schwartz & von Halen zolang de afnemer de vorderingen van Schwartz & von Halen uit
       hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft
       voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of
       gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van
       Schwartz & von Halen wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog
       niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten.
13.2 De door Schwartz & von Halen geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen
       mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en
       nimmer als betaalmiddel worden  gebruikt.
13.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden
       noch op enige andere wijze te bezwaren.
13.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Schwartz & von
       Halen of een door Schwartz & von Halen aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin
       Schwartz & von Halen haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar
       haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
13.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel
       rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Schwartz & von Halen zo
       snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
13.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en
       verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de
       polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Schwartz & von Halen.


14.   Toepasselijk recht/bevoegde rechter
14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Schwartz & von Halen en koper,
        welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het
        arrondissement Groningen kennis, tenzij Schwartz & von Halen er de voorkeur aan geeft het
        verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met
        uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.